Tính năng

HƯỚNG DẪN LONG VĂN

7 thuộc tính cơ bản của Long Văn gồm: thể lực, trí lực, thân pháp, xuyên thấu, kháng xuyên thấu, xuyên thấu chí mạng, kháng xuyên thấu chí mạng. Trong đó thể lực, trí lực, thân pháp sẽ thêm vào thuộc tính nhân vật, xuyên thấu, kháng xuyên thấu, xuyên thấu chí mạng, kháng xuyên thấu chí mạng sẽ là thuộc tính Long Văn.

Khi cấp trưởng thành Long Văn đạt cấp 2 trở lên, khi người đeo tấn công, Long Văn có thể cùng tấn công mục tiêu. Long Văn lúc đầu tấn công cách 6 giây, bị tư chất tốc độ của Long Văng và tần xuất tấn công của người đeo ảnh hưởng.

Xuyên thấu tăng sát thương Long Văn gây ra, kháng xuyên thấu giảm sát thương xuyên thấu bản thân phải chịu, xuyên thấu chí mạng ảnh hưởng xác suất chí mạng khi Long Văn tấn công, kháng xuyên thấu chí mạng giảm xác suất xuyên thấu chí mạng bản thân phải chịu. Trong đó sát thương do xuyên thấu gây ra bỏ qua nội ngoại phòng và kháng thuộc tính của nhân vật.

Cấp trưởng thành Long Văn đạt Lv10, Lv30, Lv50, Lv70, sẽ mở khóa 1 Long Nguyên Vị, Long Văn có 4 Long Nguyên Vị là Gió To, Minh Vũ, Kinh Động, Trục Điện, mỗi vị trí Long Nguyên có thể trang bị 1 Long Nguyên chính và 3 Long Nguyên phụ. Long Nguyên chính giúp tăng kỹ năng Long Văn, Long Nguyên phụ tăng thuộc tính Long Văn.

Dùng Chú Văn Huyết Ngọc có thể bồi dưỡng thuộc tính Long Văn, mỗi cấp có thể bồi dưỡng tổng cộng 7 thuộc tính, mỗi lần bồi dưỡng thành công 100%. Khi tăng hết 7 thuộc tính, Long Văn sẽ tăng 1 cấp.

Dùng Ngọc Long Tủy có thể tẩy lại tư chất Long Văn, sau khi tẩy lại 5 dòng tư chất sẽ tăng giảm ngẫu nhiên. Mỗi tuần chỉ được huyết luyện tối đa 150 lần.

Mỗi 1 điểm tư chất tấn công tăng 0.1% xuyên thấu cơ bản của Long Văn. Mỗi 1 điểm tư chất phòng thủ tăng 0.1% kháng Xuyên thấu cơ bản của Long Văn. Mỗi 1 điểm tư chất chí mạng tăng 0.1% xuyên thấu chí mạng cơ bản của Long Văn. Mỗi 1 điểm tư chất kháng chí mạng tăng 0.1% kháng xuyên thấu chí mạng cơ bản của Long Văn. Mỗi 1 điểm tư chất tốc độ giảm 0.1% giãn cách tấn công của Long Văn.

Ngọc Long Tủy nhận từ Cửa Hàng, Tiệm Bang hoặc tham gia Yến Tử Ổ.

Long Văn có 4 vị trí Long Nguyên gồm Tật Phong , Minh Vũ , Kinh Lôi , Trục Điện . Mỗi vị trí có thể trang bị 1 Long Nguyên chính và 3 Long Nguyên phụ. Long Nguyên chính là Long Văn tăng kỹ năng, Long Nguyên phụ là Long Văn tăng thuộc tính, Long Nguyên chính phụ không được trang bị cho Long Nguyên cùng tên, nhưng Long Nguyên phụ có thể trùng với Long Nguyên chính.

Long Nguyên có 50 cấp, có thể gộp Long Nguyên khác để tăng cấp Long Nguyên. Khi gộp Long Nguyên, EXP của Long Nguyên được gộp sẽ 100% chuyển thành EXP Long Nguyên tương ứng. Cấp Long Nguyên ảnh hưởng hiệu quả kỹ năng Long Nguyên chính và điểm thuộc tính tăng của Long Nguyên phụ.

NGƯNG NGUYÊN

Ngưng luyện Long Nguyên Tinh Túy nhận Long Nguyên, quá trình này là Ngưng Nguyên. Khi ngưng nguyên dựa vào Cảnh Giới Ngưng Nguyên hiện tại nhận 1 Long Nguyên phẩm chất tương ứng, có xác suất nhất định đột phá cảnh giới Ngưng Nguyên hiện tại. Long Nguyên Tinh Túy có thể dùng Long Nguyên Phách nhận.

Long Nguyên Tinh Túy nhận từ Cửa Hàng, Tiệm Bang, Tiệm Điểm hoặc tham gia Hoa Sơn Luận Kiếm.

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Các thắc mắc liên quan đến Tân Thiên Long Mobile - VNG, Huynh Tỷ vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.