HỆ THỐNG TIỀN TỆ

Quý Thiếu Hiệp thân mến,

Trong quá trình bôn tẩu giang hồ tại Tân Thiên Long Mobile, quý thiếu hiệp cần nắm vững một số loại vật phẩm, tiền tệ và hệ thống điểm cần thiết để trao đổi, nhận lấy nhiều trang bị, kỳ trân dị bảo quý hiếm. Cụ thể như:

Tên Hình ảnh Mô tả
NGUYÊN BẢO  
  • Nguồn gốc: Nạp thẻ
  • Công dụng: Mua vật phẩm trong Shop, Đấu Giá, Đổi Bạc…
NGUYÊN BẢO KHÓA  
  • Nguồn gốc: Phó bản, lì xì, lợi ích từ sự kiện…
  • Công dụng: Mua vật vật trong Shop, Đấu Giá...
BẠC  
  • Nguồn gốc: Phó bản, sự kiện, Đổi Nguyên Bảo thành Bạc...
  • Công dụng: Mua vật phẩm trong Shop, mở rộng Kho Tiện Lợi…
NGUYÊN BẢO DỰ TRỮ
  • Nguồn gốc: Bán vật phẩm hiếm trong Thương Hội
  • Công dụng: Mua vật phẩm trong Shop, Đổi Bạc

* Không thể mua vật phẩm trong Thương Hội

XU   Nguồn gốc: Nhiệm vụ, Phó bản, lợi ích sự kiện, đổi Bạc thành Xu...
Công dụng: Trả phí để mãnh hóa nhân vật trong các tính năng…